Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na własny rachunek

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą jako osoba fizyczna składa wniosek – „zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej’ do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania lub właściwej dla adresu przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli działalność ma być prowadzona wspólnie z inną osobą – wówczas koniecznym jest spisanie umowy spółki.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawiera dane dotyczące:
1) firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru PESEL, o ile taki posiada;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu, adresu do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adresu głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD);
5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.

Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieopłacony, organ ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt ewidencyjnych poświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

Zalety:

  • Jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej
  • Dowolna forma opodatkowania w zależności od działalności
  • Krótki czas rejestracji,
  • Łatwość założenia oraz likwidacji działalności gospodarczej w porównaniu z innymi formami prawnymi

Wady:

  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej całym swoim majątkiem
  • Obowiązek płacenia składek na ZUS nie zważając na osiągane dochody
  • Forma prawna dla prowadzenia działalności gospodarczej w zasadzie w mniejszym rozmiarze