Przewodnik Inwestora

Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej Przewodnik Inwestora pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Należy zastanowić się i dokonać wyboru formy prawnej prowadzenia działalności:

- Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na własny rachunek

- Spólka cywilna

- Spólka jawna

- Spółka partnerska

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Spólka akcyjna

- Spółka komandytowa

- Spólka komandytowo-akcyjna

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z dokonaniem następujących czynności formalno-prawnych – kolejne etapy w procesie zakładania firmy:
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
- Otwarcie konta bankowego
- Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
- Rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- Uzyskanie koncesji lub zezwolenia
- Inne – PIP, SANEPID, Straż pożarna itd.

Ponadto przedsiębiorca zagraniczny, może prowadzić działalność gospodarczą na te-renie RP w formie:

- przedstawicielstwa

- oddziału

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej usunięte zostały ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości w naszym kraju przez cudzoziemców – obywateli i przedsiębiorców z UE. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemcy z UE mogą obecnie nabyć bez przeszkód każdą nieruchomość w Polsce. W okresach przejściowych muszą bowiem uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych oraz tzw. drugiego domu. Zasady rządzące nabywaniem nieruchomości w Polsce określa ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Z dniem wejścia Polski do UE usunięte zostały ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie oznacza to jednak, że osoby fizyczne i prawne z EOG mogą bez żadnych przeszkód nabyć każdą nieruchomość położoną w Polsce. Zasadą jest, że z dniem 1 maja 2004 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami EOG, z wyjątkiem nabycia: nieruchomości rolnych i leśnych, przez 12 lat od dnia przystąpienia Polski do UE, drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Polski do UE. Szczegółowe informacje zawarte są poniżej – Pliki do pobrania:

Informator dla osób ubiegających się o nabycie nieruchomości w Polsce – osoby fizyczne

Informator dla osób ubiegających się o nabycie nieruchomości w Polsce – osoby prawne

Informator dla osób ubiegających się o nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w spółce z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dok., jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce mogą również okazać się przydatne przy podejmowaniu przez Państwa decyzji dotyczących prowadzenia działalności w RP.

Wrzesień 2014 r.