Spółka akcyjna

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną od chwili wpisania jej do rejestru przedsiębiorstw. Jest formą prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej dla średnich a zwłaszcza dużych przedsiębiorstw.

Koszt założenia spółki akcyjnej jest najwyższy w porównaniu z innymi spółkami handlowymi, minimalny kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN.

Do powstania spółki konieczne jest:
1. Sporządzenie statutu spółki w formie aktu notarialnego.
2. Pokrycie kapitału zakładowego.
3. Powołanie organów spółki.
4. Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego wraz załącznikami.
5. Wpis spółki do sądu rejestrowego.

Władze spółki:
• Zarząd
• Rada Nadzorcza
• Walne Zgromadzenie

Zalety spółki akcyjnej:
• brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki akcyjnej
• zyski spółki wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy
• nieskomplikowane metody pozyskiwania nowego kapitału dla spółki poprzez przeprowadzenie emisji akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych
• sytuacja finansowa spółki jest jawna co daje możliwość sprawdzenia kondycji finansowej spółki przez kontrahentów

Wady:
• wysokość kapitału zakładowego spółki wynosząca minimum 500.000 PLN
• wysokie porównaniu z innym spółkami koszty obsługi prawnej i finansowej
• skomplikowane wymagania dotyczące prowadzenia spółki np. konieczność prowadzenia pełnej księgowości, corocznego badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego
• praktycznie brak możliwości wpływania mniejszościowych akcjonariuszy na działalność spółki
• skomplikowany proces likwidacji spółki