Spółka Jawna

Spółka jawna jest osobową spółką handlową i stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Główna różnica to subsydiarna odpowiedzialność wspólnika i obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej nazwiska (firmy) jednego ze wspólników. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

Po wpisaniu spółki do rejestru wspólnik również odpowiada za zobowiązania spółki nieograniczenie całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Z tym wyjątkiem, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólników). Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę w zakresie czynności nie przekraczających spraw zwykłego zarządu. Umowa spółki może jednak prawo te ograniczyć zastrzegając, iż wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Dla powstania spółki konieczne jest:
1) zawarcie umowy spółki jawnej określającej:
• firmę i siedzibę spółki,
• określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
• przedmiot działalności spółki,
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

2) zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego. Powinno zawierać:
• firmę, siedzibę i adres spółki,
• przedmiot działalności spółki,
• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
• nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Inna ważna kwestią jest fakt, iż działalność gospodarcza w formie spółki jawnej musi być prowadzona w większym rozmiarze. Spełnienie tej przesłanki powoduje konieczność przekształcenia spółki cywilnej uregulowanej w ustawie Kodeks Cywilny w spółkę jawną. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły, zgodnie z przepisami o rachunkowości wartość powodującą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych tzn. równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO. Zgłoszenie wówczas jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

Zalety spółki jawnej:
• możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika chyba że coś innego postanowią wspólnicy w umowie spółki
• brak przepisów określających wysokość kapitału zakładowego
• niskie koszty rejestracji
• możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników.

Wady:
• Odpowiedzialność wspólników całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy w przypadku gdy zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy