Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka ta będzie korzystną formą prowadzenia działalności, gdy przykładowo jedni ze wspólników chcą ulokować kapitał w jakimś przedsięwzięciu i czerpać z niego korzyści, bez obawy o majątek osobisty, a pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli przyjmują pozostali wspólnicy, prowadząc spółkę i ją reprezentując. Spółka jest przewidziana dla wspólników o różnym potencjale kapitałowym.

Jest to znakomita forma współpracy dla osób z których jedna ma pomysł, druga kapitał lub jeden wspólnik ma doświadczenie w prowadzeniu firmy a drugi ma gotówkę. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” lub skrót „sp.k.”

Wspólnicy nie powinni zamieszczać nazwiska komandytariusza w firmie spółki. Jeżeli jednak zostanie tam ono umieszczone, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

By założyć spółkę komandytową konieczne jest:
1. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego
2. zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego
3. wpis spółki do sądu rejestrowego

Zalety spółki komandytowej:
• Pozostawiona wspólnikom możliwość kształtowania ich odpowiedzialności za zarządzanie oraz zobowiązania spółki
• Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązanie spółki do wysokości sumy komandytowej
• Ograniczona możliwość prowadzenia spraw spółki (ale przez to mniejsze wpływanie na jej działalność) przez komandytariusza, mogą działać w imieniu spółki jako pełnomocnicy. Dokonanie czynności prawnej bez umocowania spowoduje osobistą odpowiedzialność wobec wierzycieli całym swoim majątkiem
• Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa na większą skalę
• Nieokreślona ustawowo minimalna wysokość wnoszonej sumy komandytowej
• Możliwość wnoszenia przez komandytariuszy do spółki aportów-świadczeń niepieniężnych

Wady:
• Pełna odpowiedzialność wspólników-komplementariuszy za zobowiązania spółki
• Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru
• Wymóg prowadzenia pełnej księgowości według zasad określonych w ustawie o rachunkowości