Umowa Partnerstwa 2014-2020. Spotkanie podsumowujące rok 2016

Podsumowanie wykorzystania środków europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 to główny cel spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, marszałków województw oraz pracowników departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych. Spotkanie odbyło się 19 października w Łańcucie. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Wicemarszałek Maciej Żywno.

Monitoring realizacji projektów oraz wykorzystania środków jest konieczny ze względu na weryfikacje planów, ustalenie kolejny celów i zaplanowanie dalszych działań. Jest to również ważne spotkanie przed listopadowym podsumowaniem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych.

Umowa Partnerstwa  jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014–2020. Realizowana jest poprzez krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Umowa Partnerstwa określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe. Stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, z poszanowaniem zapisów UP. Wynegocjowana z Komisją Europejską UP oraz programy operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce.

 

źródło: Wrota Podlasia
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/umowa-partnerstwa-2014-2020-spotkanie-podsumowujace-rok-2016.html