Zapytanie ofertowe nr 3/2017/COI – zapewnienie tłumaczenia symultanicznego, sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, sprzętu multimedialnego wraz z obsługą techniczno-sprzętową – WKG 2017

Szanowni Państwo,

UWAGA! W związku z otrzymanymi w dniach 25-26 lipca br. pytaniami do Zapytania ofertowego nr 3/2017/COI od dwóch z zainteresowanych firm, Zamawiający upublicznia pytania oraz odpowiedzi poniżej:

Odpowiedzi na pytania firm dot._usługi tłumaczeń + sprzęt_WKG 2017r.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Szanowni Państwo,

Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poniżej wymienionych usług na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017”, który odbędzie się w dniach 27-28 września 2017 r. w Białymstoku.

1)        zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski/z języka polskiego na język angielski oraz z języka rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język rosyjski

2)        zapewnienie sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, w tym m.in. kabin oraz odbiorników do tłumaczenia symultanicznego

3)        zapewnienie sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

4)        zapewnienie obsługi techniczno-sprzętowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr 3_2017_COI

Załałącznik nr 1 (formularz)

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_Protokół odbioru

Załącznik nr 4_Umowa

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r. godz. 10.00. Oferty złożone po wskazanym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Podpisana przez Wykonawcę oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami powinna być złożona w jednej z wybranych form:

- osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem:

Oferta na zadanie pn: ”Zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego, sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, sprzętu multimedialnego i tłumaczenia oraz obsługi techniczno – sprzętowej na potrzeby organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017” NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10:00 DNIA 31 lipca 2017 r.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 10:00.

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się drogą elektroniczną: coi@wrotapodlasia.pl lub telefoniczną: (85) 66 54 495 lub (85) 66 54 272. Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: Pani Anna Jurgilewicz i Pan Paweł Dzienis – Centrum Obsługi Inwestora, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.