Zapytanie ofertowe Nr 3/COIE/2017 dot. zapewnienia usługi logistyczno-organizacyjnej na terenie Astany

Szanowni Państwo,

UWAGA! W związku z otrzymanymi wczoraj (19.07.2017 r.) pytaniami do Zapytania ofertowego nr 3/COIE/2017 od jednej z zainteresowanych firm, Zamawiający upublicznia pytania oraz odpowiedzi poniżej:

Odpowiedź na pytania firmy dot. zapytania ofertowego nr 3_COIE_2017

Ponadto: W przypadku tłumaczenia symultanicznego wystarczy obecność  tłumacza w czasie spotkań i bieżące tłumaczenie wypowiedzi uczestników spotkań, nie jest potrzebne wykorzystywanie  sprzętu kabinowego/nagłośnieniowego.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na usługę logistyczno-organizacyjną na terenie Astany w dniach 5-8 września 2017 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz ofertowy do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3_COIE_2017

Projekt umowy – ASTANA

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-logistyka Astana

Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem:

„Oferta na zadanie pn: ”Usługa logistyczno-organizacyjna na terenie Astany” NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ 13:00 DNIA 25.07.2017 r.”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.07.2017 r.  do godz. 13:00.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Pani Ewa Januszewska, ewa.januszewska@wrotapodlasia.pl, tel. (85) 66-54-990 oraz
Pan Piotr Szutkiewicz, piotr.szutkiewicz@wrotapodlasia.pl  tel. (85) 66-54-987.