Zapytanie ofertowe nr 4/2017/COI – dostawa materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego

Szanowni Państwo,

Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego, obejmujących:

 1. Parasol – 30 szt.,
 2. Ręcznik reklamowy – 80 szt.,
 3. Lampka turystyczna – 30 szt.,
 4. Torba bawełniana z nadrukiem – 200 szt.,
 5. Cukierki w pudełku z nadrukiem – 200 szt.,
 6. Poręczny zestaw biurowy z notesem i arkuszem konferencyjnym – 100 szt.,
 7. Notes w eleganckiej twardej oprawie z karteczkami samoprzylepnymi i indeksującymi oraz długopisem – 50 szt.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawarto w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” będącym załącznikiem Nr 1 do umowy z Wykonawcą.

 W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (wzór – załącznik nr 1 - zał. nr 1 do zapytania – formularz ofertowy )
 3. Oświadczenie Wykonawcy (wzór – załącznik nr 2 – zał. nr 2 do zapytania – oświadczenie)
 4. Projekt umowy z Wykonawcą (wzór – załącznik nr 3 - zał. nr 3 do zapytania – projekt umowy)
 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do umowy – SOPZ

Podpisana przez Wykonawcę oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami powinna być złożona w jednej z wybranych form:

- osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem:

Oferta na zadanie pn: ”Dostawa materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego” NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12:00 DNIA 11 sierpnia 2017 r.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po wskazanym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się drogą elektroniczną: coi@wrotapodlasia.pl lub telefoniczną: (85) 66 54 272, (85) 66 54 495. Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: Pani Katarzyna Krutul i Pan Wojciech Kwiatkowski – Centrum Obsługi Inwestora, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.