Zapytanie ofertowe nr 4/COIE/2017 na usługę polegającą na kompleksowej organizacji trzech spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na kompleksowej organizacji w IV kwartale 2017 roku trzech spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach zagranicznych:

  1. Francja
  2. Niemcy
  3. Wielka Brytania

Szczegóły oferty oraz formularz w załączeniu.

zapytanie ofertowe nr 4_COIE_2017

Protokół odbioru wykonania usługi

Zal. 1. Formularz ofertowy dot. zapytania nr 4_COIE_ 2017

Zał. 2_Wykaz_zrealizowanych_zlecen dot. zapytania ofertowego nr 4_COIE_2017

Zał. 3 Wzór umowy zapytanie ofertowe nr 4_COIE_2017

Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem:

„Oferta na zadanie pn: ”Kompleksowa organizacja trzech spotkań informacyjnych w IV kwartale 2017 roku ”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 roku do godz. 15:00

Po wskazanym terminie oferta nie zostanie uwzględniona.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Pani Ewa Januszewska, ewa.januszewska@wrotapodlasia.pl, tel. (85) 66-54-990
Pan Piotr Szutkiewicz, piotr.szutkiewicz@wrotapodlasia.pl  tel. (85) 66-54-987.